Đây là tài liệu Hướng dẫn Giáo viên dạy học trên nền tảng Hệ sinh thái giáo dục STEM Việt Nam (Vedubot), ứng dụng linh hoạt các hình thức Tự học, Học trực tuyến/trực tiếp với Giáo viên, hay Blended-Learning kết hợp giữa trực tuyến và truyền thống, với nhiều phương pháp tích cực, áp dụng phù hợp vào các mô hình Tự học, Lớp học Đảo ngược và Học theo Dự án. 

Giáo viên được cung cấp các công cụ, học cụ để triển khai phương pháp dạy học STEM - "học qua hành" - một trong những phương pháp dạy học tiên tiến trên thế giới và đang dần phổ biến ở Việt Nam, cũng như ứng dụng công nghệ vào nâng cao chất lượng quản lý lớp học và tài liệu giảng dạy hiệu quả. Cụ thể các chức năng của Vedubot hỗ trợ giáo viên ở những nội dung sau:

1. Tiếp cận và quản lý việc dạy học một cách khoa học thông qua hệ thống bài giảng, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra, bài tập thực hành, bài tập mở rộng được thiết kế chuyên nghiệp, với nội dung đa dạng. Trau dồi chuyên môn của giáo viên hay tương tác hiệu quả với học viên thông qua hoạt động Chat để trao đổi bài học hay Diễn đàn,  xóa đi giới hạn về không gian giữa người dạy và người học.

2. Đánh giá được quá trình tham gia và kết quả của học viên thông qua hoạt động hệ thống Báo cáo, phân tích tiến trình học, Điểm số, Điểm danh và cấp Chứng nhận tự động cho học viên.

3. Chủ động trong việc lên Lịch học và theo dõi lớp học một cách hệ thống và rõ ràng thông qua việc lập Lịch hẹn, điểm danh hay tạo phòng học.

4.  Giảm tải việc dạy lý thuyết trên lớp thông qua bộ bài giảng được thiết kế chi tiết để học viên dễ dàng đọc hiểu trước ở nhà. Trên lớp, Giáo viên dành thời gian tập trung vào các hoạt động thảo luận, giải đáp câu hỏi và hướng dẫn thực hành, nâng cao tính ứng dụng và đảm bảo mục tiêu đặt ra về giáo dục, đó là lấy người học làm trung tâm, và "học qua hành" là phương pháp chính.

5. Thực hiện số hóa bài giảng và dạy học mọi nơi, mọi lúc, giúp học viên tham gia không giới hạn vùng miền, quốc gia; hướng đến hiện thực hóa chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo một cách thiết thực, hiệu quả.


Skill Level: Beginner