DESCRIPTION
 • Leanbot robotics is for students who love science and technology and develop their thinking through practice with Leanbot robots and many different programming languages ​​(Arduino C++, Scratch...).
 • Leanbot is a compact robot but has many sensor systems and infinitely scalable smart features, researched and designed by leading experts in IoT (Internet of Things) in Vietnam and internationally. Designed to teach domestic and international students, it can be used to supplement teaching subjects according to the curriculum of the Ministry of Education and Training, helping students to absorb and remember knowledge faster and more deeply.
 • The course uses a set of textbooks, videos and learning tools researched, developed and developed by experts in the field of STEM education at the STEM Academy after 10 years of teaching in accordance with the educational program. general education of the Ministry of Education and Training.
Benefit
 • Understand the design, construction and basic features of robots.
 • Learning in the form of modules and access to a variety of programming languages depending on the level of the student.
 • Students learn and apply programming languages to real-world problems.
 • Approaching the Flipped Classroom learning model, America's Top 5 preeminent educational technology trends, combining the reversal of the traditional learning environment by providing online learning instruction allowing students to choose the way, place, and time to study in accordance with their individual conditions.
 • Practice 4C skills of the 21st century (communication skills, teamwork skills, critical thinking, creativity).
Tuition
 • Direct: 1.920.000VND/khóa
 • Online: 2.400.000VND/khóa
 • Tutor: 4.400.000VNĐ/khóa

Thời lượng

8 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

11 +

Cấp độ

Sơ cấp

Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Môn học robot Leanbot dành cho học sinh yêu thích khoa học công nghệ và phát triển tư duy thông qua thực hành với robot Leanbot và nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau (Arduino C++, Scratch...).
 • Leanbot là robot nhỏ gọn nhưng có nhiều hệ thống cảm biến và tính năng thông minh mở rộng vô hạn, được các chuyên gia hàng đầu về IoT (Internet of Things- Vạn vật kết nối) tại Việt Nam và quốc tế nghiên cứu, thiết kế để dạy cho học sinh trong nước và quốc tế, có thể vận dụng để bổ trợ giảng dạy các môn học theo chương trình của Bộ GD&ĐT, giúp học sinh tiếp thu và ghi nhớ kiến thức nhanh và sâu sắc hơn.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình, video và học cụ do các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu, phát triển, đúc kết kinh nghiệm sau 10 năm triển khai giảng dạy phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Lợi ích
 • Hiểu được thiết kế, cấu tạo và các tính năng cơ bản của robot.
 • Học theo hình thức module và tiếp cận với các đa dạng ngôn ngữ lập trình tùy theo trình độ của học sinh.
 • Học sinh học và ứng dụng các ngôn ngữ lập trình vào các bài toán vào thực tế.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược), Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên lựa chọn cách thức, địa điểm, thời gian học tập phù hợp với điều kiện cá nhân.
 • Rèn luyện kỹ năng 4C của thế kỉ 21 (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo).
Học phí
 • Trực tiếp: 1.920.000VND/khóa
 • Trực tuyến: 2.400.000VND/khóa
 • Gia sư: 4.400.000VNĐ/khóa

Thời lượng

8 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

11 +

Cấp độ

Sơ cấp

Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Môn học robot Leanbot dành cho học sinh yêu thích khoa học công nghệ và phát triển tư duy thông qua thực hành với robot Leanbot và nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau (Arduino C++, Scratch...).
 • Leanbot là robot nhỏ gọn nhưng có nhiều hệ thống cảm biến và tính năng thông minh mở rộng vô hạn, được các chuyên gia hàng đầu về IoT (Internet of Things- Vạn vật kết nối) tại Việt Nam và quốc tế nghiên cứu, thiết kế để dạy cho học sinh trong nước và quốc tế, có thể vận dụng để bổ trợ giảng dạy các môn học theo chương trình của Bộ GD&ĐT, giúp học sinh tiếp thu và ghi nhớ kiến thức nhanh và sâu sắc hơn.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình, video và học cụ do các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu, phát triển, đúc kết kinh nghiệm sau 10 năm triển khai giảng dạy phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Lợi ích
 • Hiểu được thiết kế, cấu tạo và các tính năng cơ bản của robot.
 • Học theo hình thức module và tiếp cận với các đa dạng ngôn ngữ lập trình tùy theo trình độ của học sinh.
 • Học sinh học và ứng dụng các ngôn ngữ lập trình vào các bài toán vào thực tế.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược), Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên lựa chọn cách thức, địa điểm, thời gian học tập phù hợp với điều kiện cá nhân.
 • Rèn luyện kỹ năng 4C của thế kỉ 21 (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo).
Học phí
 • Trực tiếp: 1.920.000VND/khóa
 • Trực tuyến: 2.400.000VND/khóa
 • Gia sư: 4.400.000VNĐ/khóa

Thời lượng

8 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

11 +

Cấp độ

Sơ cấp

Skill Level: Beginner